President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Maung Wai, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Bhutan

PRESS COMMUNIQUE

The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Maung Wai, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of India, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Bhutan.

 

Ministry of Foreign Affairs,

Nay Pyi Taw

Dated. 17 January 2017

* * * * * *

သ တင်း ထုတ် ြပန်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမောင်ဝေအား ၄င်း၏ လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် ဘူတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး အဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။

 

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေ ပြည် တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇   ရက်

* * * * * *